Dinner: Salad and fruits go to these guys The Visalus Sciences Business Opportunity best way lose weight In the 2010 research noticed in the particular Journal of Proteome Study, capsaicin triggered different necessary protein in which broke down extra fat as well as avoided the production of excess fat. Which proposes capsaicin may bear guarantee to help you flatten your tummy. check my reference • You will need to bring someone with you to drive you home after the procedure. You should not drive or operate machinery for at least 24 hours after the procedure. diabetic weight loss diet To get the sexiest butt, you need to do 2 exercises... best diet tips for weight loss Pedagogische visie - Verzorging - Emmi Pikler Stichting Nederland

Emmi Pikler Stichting Nederland

Lichamelijke verzorging

"In het begin betekenen de handen van de volwassene voor de zuigeling alles: de mens, de wereld." Emmi Pikler

Verzorging Emmi Pikler hechtte veel waarde aan een zorgvuldige, aandachtige fysieke verzorging van het kleine kind omdat dit het kind het gevoel van geborgenheid geeft.

Het gevoel van veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor het kind om met plezier te kunnen bewegen en zelfstandig te spelen.

Alleen als het kind deze innerlijke zekerheid voelt geliefd te zijn, heeft het de interesse en de energie om zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken.

Een vrije bewegingsontwikkeling is daarom altijd onlosmakelijk verbonden met een aandachtige, liefdevolle verzorging.

De handen van de volwassene

Emmi Pikler stelde voor de baby vanaf het moment van zijn geboorte te zien en te behandelen als volwaardig mens, weliswaar voor zijn fysieke welzijn volkomen afhankelijk van volwassenen, maar meer dan alleen maar een bundeltje behoeften en hulpeloosheid.

Zij stelde voor ook de competentie te zien die de pasgeborene al heeft: o.a. contact te maken en duidelijk aan te geven wat zijn behoefte is, en via zijn fysieke verzorging het respect uit te drukken dat hij als mens verdient.

Na de geboorte volgt in het begin een periode waarin ouders en kind elkaar eerst beiderzijds leren kennen. Ouders doen dat door hun baby goed te observeren en zijn reacties waar te nemen. Ze weten nog niet wie hun baby is. Hoe gevoelig is hij, hoe is zijn temperament?

De pasgeborenen leert in het begin zijn ouders vooral kennen via hun handen, die hem verzorgen.

"De handen van de volwassene vormen voor de baby, naast het voeden, het eerste contact met de wereld. Handen raken hem aan, tillen hem op, leggen hem neer, wassen, kleden hem.

Hoe verschillend is het beeld van de wereld die zich aan de zuigeling openbaart als rustige, geduldige, behoedzame, tegelijkertijd zekere handen hem verzorgen in plaats van handen die ongeduldig, gehaast, onrustig of zenuwachtig zijn. In het begin betekenen voor de zuigeling de handen alles: ze zijn de mens, ze zijn de wereld."

Juist omdat de ouders hun kind nog niet kennen en elke pasgeborene zeer gevoelig is, raadde ze hen aan bij elke aanraking van de baby hun handen zo zacht mogelijk te maken, hun bewegingen langzaam te houden en te letten op de reacties van de baby. Op die manier kan er bijna onmiddellijk een soort dialoog ontstaan tussen de ouder en het kind, waarbij zowel de stem als de gebaren betrokken zijn.

De handen van de volwassene betekenen voor de baby en het kleine kind een bron van belangrijke ervaringen. De baby leert van tactvolle en zachte bewegingen wat aandacht en belangstelling betekenen.

Fysieke ondersteuning

Het gevoel van veiligheid dat voor het welbehagen van een baby zo belangrijk is betreft op de eerste plaats zijn fysieke veiligheid.

Pasgeborenen schrikken snel van plotseling naar een verticale positie gebracht worden.

Bij het oppakken, vasthouden en dragen van een baby is het belangrijk dat hij helemaal ondersteund wordt, zoveel mogelijk in een horizontale houding blijft.

Zolang het kind niet uit eigen initiatief langere tijd op zijn buik kan liggen en het gewicht van zijn eigen hoofd kan dragen voelt hij zich het veiligst als hij horizontaal gedragen wordt.

De dialoog met het kind

Pikler raadde ouders aan meteen na de geboorte te gewoonte aan te nemen met hun kind te praten.

Ze hechtte hier belang aan om verschillende redenen.

Als er bij de verzorging werkelijk sprake is van samenspel vervult dat niet alleen de behoeften van het kind, maar is het zowel voor het kind als voor de volwassene ook een belangrijke sociale ervaring. Een baby die in de loop van de verzorging steeds meer kan bijdragen aan de gezamenlijke handelingen, merkt dat zijn signalen echt worden gezien en begrepen. Hij merkt dat hij invloed kan uitoefenen op de situatie, wat zijn gevoel van autonomie en competentie versterkt.

Voor de volwassene is deze echte dialoog met het kind plezierig en verrijkend.